Ubezpieczenia to produkty finansowe, mające za zadanie zrekompensować ewentualne straty poniesione w przyszłości, powstałe w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. U nas nie znajdą Państwo gotowej oferty. Ponieważ każdy Klient ma inne plany i potrzeby. Dlatego bardzo ważny jest bezpośredni kontakt oraz indywidualne przygotowanie oferty.
Auto / motocykl
W swojej ofercie mamy ubezpieczenia:
a) Obowiązkowe: Odpowiedzialności Cywilnej (OC – chroniąca kierowcę przed szkodami wyrządzonymi na osobach trzecich)
b) Dobrowolne: takie, które chronią zdrowie i życie kierowcy oraz pojazd nawet w sytuacjach, w których on sam jest sprawcą.
– Autocasco (AC)
– NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
– Pozostałe (szyb, opon, ochrony prawnej,)
Mieszkanie/Dom
Mieszkanie, dom to niejednokrotnie dorobek całego życia. Dlatego zapewniamy ubezpieczenia chroniące zgromadzony majątek (wyposażenie) oraz części budynku przed poważnymi szkodami.
Dodatkowo oferujemy uzupełnienie głównego ubezpieczenia o:
– OC w życiu prywatnym –chroniące przed kosztami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim
– Home Assistance – zapewniające pomoc fachowców w nagłych sytuacjach
Życie
Ubezpieczenia na życie chronią to, co najcenniejsze dla nas i dla naszych bliskich – zdrowie i życie.
W podstawowej ofercie ubezpieczenia na życie – chronimy bliskich na wypadek śmierci zapewniając wypłatę świadczenia pieniężnego.
W ubezpieczeniach dodatkowych – uzupełniamy o ochronę nas przed skutkami poważnych zachorowań – dzięki czemu zapewniamy wypłatę świadczeń.
Firma
Uwzględniając specyfikę Państwa działalności gospodarczej oraz wszelkie zagrożenia jakie mogą doprowadzić do strat majątkowych, finansowych oraz przerw w działalności firmy. Dobierzemy indywidualną ofertę.
Ochrona firmy to między innymi:
– ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, maszyn od szkód i awarii,
– ubezpieczenie mienia w transporcie
– ubezpieczenie środków obrotowych,
– odpowiedzialność cywilna,
– ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu.